evolution de l'art - logo

A lifelong subscription to the closed part of a website

A walk through the Prado with the artist and 50 participants of his project "Hell is coming/World ends today"

Animals' nurse in the jungle

As a painting

Become an accessory to the unplanned

Clause

Colourful

Create and destroy a work of art

Dancing with the Stars

De “I don’t know” demonstratie

Discover a new family by registering now!

Enlightenment: Getting you there

Extra Day

Feathers

Foreigners falling

Good Luck (Random good deeds)

Horse riding

I cry for you

Enlightenment: Getting you there

NonImage Productions sets you on the path to enlightenment. This five-step program comes with a geometry set, soundtrack, tuning fork, medical and basic survival supplies. A step-by-step instructional guide that you can follow…

In our modern, western society we live within a constructed network of convenience. Our basic necessities have been manipulated by a competitive consumer market. During the Middle Ages people could buy a place in heaven, authorized by the Church. Today people can buy healthcare, car insurance, a holiday package even a lifestyle sanctioned by anyone with the necessary acclaimed authority.

Consumer status defines individual value. Choice over product selection and quality discernment is the consumer’s pastime. This trade-off conceals a collectively submerged secret, that the more authority we invest in consumerism, the less control we have over our own lives. Pacified by the ideal of security, paternal authorities must define the value and structure of our world. Despite technological advances, the subjective language of individuality vital to our recognition of actual experience cannot yet emerge.

Our society has become hyper-materialized through objectified images and densely occupied by rules and conventions, without relationship to the invisible/ immaterial. Unlike China we do not burn effigies to pay tribute to our ancestral heritage. Spirituality has become lifestyle without sacrifice and our fantasy lives are filled with celluloid images. What we cannot visualize has no monetary value and is in danger of disappearing from our thoughts, desires and language.

NonImage Productions created something between a game, performance and ritual based on ‘DIY’ step-by-step instructional guides and new-age commercialized spirituality that promises to set the individual on a path of enlightenment. We take a literal path based on the classic golden mean 5-point star, to invoke the age of enlightenment and give the ‘initiate’ a series of random rules, rituals and calculations.

What is the language of the immaterial in a modern, empirical world? What is our next evolutionary stage? Like the Buddhist monks who came to their masters seeking enlightenment, we look to the holy grail of packaged information to tell us how to live our lives. The monks sought immateriality and were given nonsensical riddles in reply. Our path too is an ironic gesture, a series of basic instructions, where transcendence is implied, yet remains illusive.

Any choice a person can make is based on limitation and possibility. We can think of action as taking place in positive, material space and choice as a psychic process, occurring in negative, formless space. In this work we invite the initiate to project his or her own psyche onto the path marked by the golden mean to find their own creative forms independently of socially programmed images… or to simply get lost in an empty space without context, performing actions without relevance and carrying objects that turn their own body into an instrument of humour and fantasy.

Please, do not forget to make a documentary recording of your experience.

Price €1618,03

Verlichting: Getting you there

NonImage Productions helpt u op weg op het pad naar verlichting.  Dit programma in vijf stappen wordt geleverd met een geometrie-set, soundtrack, stemvork, medische benodigdheden en voorzieningen voor de eerste levensbehoefte. Een stapsgewijze instructiehandleiding die u kunt volgen...

In onze moderne westerse samenleving leven wij in een geconstrueerd netwerk van gemak en voorzieningen.  Onze eerste levensbehoeften zijn gemanipuleerd door een concurrerende consumentenmarkt. Gedurende de Middeleeuwen konden de mensen zich met toestemming van de Kerk een plaats in de hemel aanschaffen.  Nu kunnen mensen gezondheidszorg, een autoverzekering, een vakantiepakket en zelfs een levensstijl kopen die wordt goedgekeurd door iemand met de gevestigde autoriteit.

Consumentenstatus definieert de individuele waarde. Een keuze maken bij het selecteren van producten en onderscheid van kwaliteit is een tijdverdrijf van de consument. Deze afweging verbergt een collectief verhuld geheim, dat hoe meer autoriteit wij investeren in consumentenbelangen, des te minder controle wij hebben over ons eigen leven. Wij zijn in slaap gesust door het ideaal van veiligheid en daarom moeten de bevoogdende autoriteiten de waarde en de structuur van onze wereld definiëren. Ondanks technologische vooruitgang kan de subjectieve taal van individualiteit die van vitaal belang is voor onze herkenning van werkelijke ervaring, niet te voorschijn komen.

Onze samenleving is hyper-gematerialiseerd via geobjectiveerde beelden en dicht bezet door regels en conventies, zonder relatie met het onzichtbare/immateriële. Wij bewijzen niet, zoals in China, eer aan het erfgoed van onze voorouders door beeltenissen te verbranden.  Spiritualiteit is een levensstijl zonder opoffering geworden, onze fantasie-levens zijn gevuld met celluloid afbeeldingen.  Wat wij niet kunnen visualiseren, heeft geen geldelijke waarde en loopt het gevaar te verdwijnen uit onze gedachten, verlangens en taal.

NonImage Productions heeft iets gecreëerd dat ligt tussen een game, een performance en een ritueel, gebaseerd op ‘DHZ’, stap-voor-stap, leerzame handleidingen en new-age, gecommercialiseerde spiritualiteit die de belofte inhoudt de individu op weg te helpen naar verlichting.  Wij nemen een letterlijk pad, gebaseerd op de klassieke, 5-puntige ster van de gulden middenweg, wij roepen zo het tijdperk van de verlichting op en geven de ‘geïnitieerde’ een reeks van willekeurige regels, rituelen en berekeningen.

Wat is de taal van het immateriële in een moderne, empirische wereld? Wat is ons volgende evolutionaire stadium?  Zoals de boeddhistische monniken die naar hun meesters toekwamen om verlichting te zoeken, kijken wij naar de heilige graal van aangeboden informatie en proberen wij daar te vinden hoe wij ons leven moeten leiden. De monniken streefden naar immaterialiteit en kregen als reactie onzinnige raadsels.  Daarom is ons pad een ironisch gebaar, een reeks van eenvoudige instructies, waarbij transcendentie wordt geïmpliceerd maar ongrijpbaar blijft.

Iedere keuze die een persoon kan maken is gebaseerd op beperking en mogelijkheid. Wij kunnen actie zien als iets wat plaatsvindt in positieve, materiële ruimte en keuze als een psychisch proces, dat plaatsvindt in negatieve vormloze ruimte. In dit werk nodigen wij de geïnitieerde uit zijn of haar eigen psyche te projecteren op het pad dat wordt gemarkeerd door de gulden middenweg en zo zijn of haar eigen creatieve vormen te vinden, ver van sociaal geprogrammeerde beelden... of simpelweg te verdwalen in een lege ruimte zonder context, bezig met het uitvoeren van handelingen zonder relevantie en het dragen van voorwerpen die hun eigen lichaam tot een instrument van humor en fantasie maken.

Vergeet niet je ervaring in een document vast te leggen.  

Prijs € 1618,03

Daniela Paes Leao & Tabitha Kane

I work here performance

Intellectual Entertainment Service

Interior Event

introducing GRUPPO PALERMO

Letter to Yves Klein

Private View

Sorry

Take Away

The Gift

The Morrona, universal Andalusian

The Shadow Queue / The Line

The Surprise Service

Unspecified space, site specific work

Untitled (1987)

Wall Space

Weephole

Window Event

Your Head In Ice

Your Own Chain Letter

Your Own Stalker

ZOMBIE / Telepathic Art Newspaper